The hotel finder
Σέρβις μηχανών

Πόσο θα πληρώσετε το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

Από στις 25 Αυγούστου 2012
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης

Από τις 9 Ιανουαρίου του 2011 είναι υποχρεωτική η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για κάθε κτίριο που θα πωλείται ή θα ενοικιάζεται, με κόστος που θα κυμαίνεται από 1 – 2 ευρώ ανά τετραγωνικό για τις κατοικίες και 1,5 έως 2,5 ευρώ για τις λοιπές χρήσεις.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό εκδίδεται από ειδικό σώμα ενεργειακών επιθεωρητών με δαπάνες του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη και με δεκαετή ισχύ.

Τα κτίρια πολυκατοικιών και μεγάρων με κοινόχρηστο σύστημα θέρμανσης προβλέπεται ότι θα μπορεί να διενεργείται κοινή ενεργειακή πιστοποίηση ολοκλήρου του κτιρίου, η δε δαπάνη έκδοσής του θα βαρύνει όλους τους συνιδιοκτήτες. Επίσης με το νόμο καθιερώνεται και η υποχρεωτική περιοδική επιθεώρηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού των κτιρίων.

Υφιστάμενα

1. Στα κτίρια ανεξαρτήτως εμβαδού που υφίστανται ριζική ανακαίνιση, η ενεργειακή απόδοση τους αναβαθμίζεται, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό, ώστε να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, όπως καθορίζονται στον ΚΕΝΑΚ

2. Για κάθε νέο κτίριο, καθώς και για κάθε υφιστάμενο κτίριο που ανακαινίζεται ριζικά, εκπονείται μελέτη ενεργειακής απόδοσης.

3. Η ενεργειακή επιθεώρηση για την πιστοποίηση των κτιρίων και η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) εφαρμόζεται από 9.1.2011 τόσο στις πωλήσεις όσο και στις μισθώσεις των ακινήτων. Το άρθρο 14 παρ. 3. του ΚΕΝΑΚ προβλέπει τα εξής:

“Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ.”

4. Η Ενεργειακή Επιθεώρηση λεβήτων, εγκαταστάσεων θέρμανσης/κλιματισμού αφορά στη συνολική ωφέλιμη εγκατεστημένη ονομαστική θερμική/ψυκτική ισχύ του κτιρίου.

Εξαιρέσεις

α) Κτίρια και μνημεία που προστατεύονται από το νόμο ως μέρος συγκεκριμένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής αξίας τους, εφόσον η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου θα αλλοίωνε, κατά τρόπο μη αποδεκτό, το χαρακτήρα ή την εμφάνιση τους.

β) Κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων.

γ) Μη μόνιμα κτίρια που, με βάση το σχεδιασμό τους, η διάρκεια της χρήσης τους δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, κτίρια αγροτικών χρήσεων – πλην κατοικιών – με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις, και όμοια κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται από τομέα καλυπτόμενο από σχετική εθνική συμφωνία που αφορά την ενεργειακή απόδοση κτιρίων.

δ) Υφιστάμενα κτίρια κατοικιών τα οποία προορίζονται για χρήση που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες κάθε έτος. Η εξαίρεση αυτή αναμένεται να καταργηθεί σύντομα.

ε) Αυτοτελή κτίρια, με συνολική επιφάνεια κάτω των πενήντα (50) τ.μ.

Ενεργειακοί επιθεωρητές

Το σχετικό Π.Δ. προβλέπει την άμεση χορήγηση από τον Υπουργό ΠΕΚΑ προσωρινών αδειών ενεργειακών επιθεωρητών ισχύος 8-12 μηνών και μετέπειτα χορήγηση οριστικών αδειών μετά από προσκόμιση βεβαίωσης επαρκούς παρακολούθησης του οικείου εκπαιδευτικού προγράμματος και πιστοποιητικού επιτυχούς εξέτασης.

Οι ενεργειακοί επιθεωρητές πρέπει να είναι Διπλωματούχοι μηχανικοί, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατʼ εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, με τουλάχιστον τετραετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία σε θέματα μελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων ή/και ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων και ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα εγγράφονται στο Μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών και τους χορηγείται δεκαετής ανανεώσιμη άδεια ενεργειακού επιθεωρητή (Αʼ ή Βʼ τάξης). Οι άδειες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες που είναι:

α) κτιρίου, β) λεβήτων-εγκαταστάσεων θέρμανσης και γ) εγκαταστάσεων κλιματισμού.

Οι αμοιβές των επιθεωρητών

1. Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων όλων των χρήσεων εκτός κατοικίας:

– Έως 1.000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστη τα 300 ευρώ.

– Άνω των 1.000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ.

επιφανείας του κτιρίου για τα πρώτα 1.000 τ.μ. και σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ. για τα υπολειπόμενα τετρ. μέτρα.

2. Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων (οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες) με χρήση κατοικίας οι αμοιβές καθορίζονται ως κάτωθι:

– Για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτιρίου η αμοιβή καθορίζεται σε ένα 1 (ένα) ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας με ελάχιστη τα 200 ευρώ.

– Για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτιρίου (ξεχωριστή ιδιοκτησία), αμοιβή 2 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας με ελάχιστη τα 150 ευρώ.

– Για μονοκατοικίες η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ. με ελάχιστη τα 200 ευρώ.

– Όλες οι παραπάνω αμοιβές επιβαρύνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα ΦΠΑ (23%).

 Πηγή: newspark.eu

Σας ενδιαφέρουν;

About geonet

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *